Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 GEBRUIKTE BEGRIPPEN

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  ‘we’ of ‘wij’ en ‘ons’ of ‘onze’, ‘Claire’: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Riel & Feyli Advocaten B.V. (VRF Advocaten), handelend onder de handelsnaam Claire, alsmede de daaraan verbonden website www.clairecontractcheck.com.
  ‘ik’, ‘je’, ‘jij’, ‘jou’ of ‘jouw’de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die met ons een overeenkomst sluit, dan wel de bezoeker die op de webshop surft en/of degene die op enigerlei wijze gebruikmaakt van de webshop en/of website www.vrfadvocaten.nl of de vriendenpagina.
  partijen: jij en wij gezamenlijk.
  overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen jou en ons waarbij jij gebruik maakt van diensten van Claire dan wel de vriendenovereenkomst tussen jou en ons.
  webshop: de website van Claire www.clairecontractcheck.com.
  dienst(en): een model, document dan wel product of dienst, vriendenpagina, Claire abonnement, dat besteld of gekocht wordt via de webshop dan wel gebruik van de vriendenpagina.
  model(len): een document(en) op de webshop in de Nederlandse taal.
  vergoeding: de kosten die wij in rekening brengen voor de uitvoering van de overeenkomst.
  vriend(en)de natuurlijk persoon of rechtspersoon die tegen betaling een zogenoemde ‘vriendenovereenkomst’ sluit met Claire in het kader van het gebruik maken van advertentieruimte op de website van Claire www.clairecontractcheck.com, onder de zogenoemde ‘vriendenpagina’
  vriendenpagina: advertentieruimte op de website van Claire, www.clairecontractcheck.com, onder de tab ‘Vrienden van Claire’, waarop vrienden van Claire tegen betaling kunnen adverteren, nadat Claire daarvoor toestemming heeft verleend.
  Claire abonnementeen abonnement op de modellen van Claire voor de duur van 12 maanden tegen een vast tarief per maand en exclusief btw, waarbij jij iedere maand maximaal twee modellen mag downloaden.
  Claire accountde gebruikersomgeving waar jij na registratie op de webshop als gebruiker dan wel als Claire abonnementhouder toegang toe hebt. Het Claire account wordt gegenereerd door het invullen van het online formulier dat daarvoor bestemd is en door het kiezen van een gebruikersnaam en wachtwoord.
  maatwerkdienst(en)de op aanvraag en na betaling van de toegezonden factuur verleende dienstverlening voor vertalingen van modellen door Claire.
  klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens jou met betrekking tot ons of de onder onze verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, de kwaliteit van de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie.
  klager: de persoon die een klacht kenbaar maakt.
  klachtenfunctionaris: de persoon die is belast met de afhandeling van de klacht.
  AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

ARTIKEL 2 WAAROP VAN TOEPASSING?

 1. Deze algemene voorwaarden zijn tussen partijen van toepassing op iedere overeenkomst, model(len), maatwerkdienst(en), dienst(en), gebruik van de webshop, vriendenpagina, offerte, Claire abonnement, aanbieding.

ARTIKEL 3 OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer je een bestelling plaatst op de webshop van Claire dan wel anderszins gebruikmaakt van dienst(en) van Claire. Je staat ervoor in dat jij handelingsbekwaam en handelingsbevoegd bent en gerechtigd bent om overeenkomsten aan te gaan.
 2. De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.
 3. Je kunt je inschrijven voor het Claire abonnement op de webshop door het aanvraagformulier in te vullen op www.clairecontractcheck.com. Inschrijven voor het Claire abonnement als VRF Jaarkaarthouder vindt plaats door een e-mail te sturen naar claire@clairecontractcheck.comMet de inschrijving sta je ervoor in dat jij handelingsbekwaam en handelingsbevoegd bent en gerechtigd bent om overeenkomsten aan te gaan. Na aanvaarding door Claire van de inschrijving voor het Claire abonnement is pas sprake van een Claire abonnement. Onder het Claire abonnement vallen de volgende diensten:
  – Maximaal per maand twee modellen van de webshop downloaden.Indien je in een maand minder dan het maximum aantal modellen hebt gedownload, kun je het overgebleven aantal niet meenemen naar een opvolgende maand.
 4. De uitvoering van de overeenkomst door ons geschiedt uitsluitend ten behoeve van jou.
 5. In het geval communicatie tussen jou en ons plaatsvindt met behulp van e-mail en/of andere vormen van (data)verkeer, dragen partijen zorg voor gebruik van virusprotectie. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt niet encrypted, tenzij partijen daarover uitdrukkelijk andere afspraken hebben gemaakt.
 6. Alle modellen zijn beschikbaar op de webshop en te downloaden (in Word) en direct af te drukken, mits je voor het afgenomen model hebt betaald.
 7. Je kan een model door Claire ook laten vertalen in een andere taal dan het Nederlands. Hiervoor worden extra vertaalkosten in rekening gebracht, bovenop het bedrag dat je betaalt voor het model uit de webshop. Een verzoek om een model te vertalen naar een andere taal dan het Nederlands, dient te worden gericht per e-mail aan Claire via claire@clairecontractcheck.com. Claire is niet verplicht een dergelijk verzoek te honoreren en is gerechtigd de gevraagde dienst te weigeren alsmede te bepalen tegen welke meerprijs en onder welke condities de dienst wordt geleverd. Afgesproken termijnen voor het leveren van een vertaling van een model, worden nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als een richtlijn. Als Claire aanvullende informatie van jou heeft verzocht om de overeenkomst op de afgesproken wijze uit te voeren, geldt in beginsel een termijn van maximaal vijf werkdagen om de verzochte informatie aan te leveren. Afwijkingen in verband met een spoedopdracht zijn mogelijk, mits wij hiermee akkoord gaan. In alle gevallen ben je verplicht de door Claire gevraagde informatie of bescheiden zo snel als mogelijk aan te leveren.
 8. Het is Claire toegestaan om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten indien en voor zover dit nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
 9. Alle diensten die door Claire worden geleverd, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen in relatie tot de eisen van goed vakmanschap. Op alle verrichte werkzaamheden dan wel verleende diensten en overeenkomsten rust een inspanningsverplichting en deze kunnen geen resultaatsverplichting bevatten.
 10. Gewijzigde omstandigheden hoe ook genaamd en op welke grondslag dan ook kunnen geen reden zijn om de vergoeding naar beneden bij te stellen.
 11. Claire is gerechtigd een keer per jaar de vergoedingen die betaald worden voor de modellen in de webshop en het Claire abonnement eenzijdig te verhogen.

ARTIKEL 4 BESCHERMING VAN GEGEVENS

 1. Rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen inbreuk op beveiliging, vertrouwelijkheid of integriteit en andere ongeautoriseerde of onwettige vormen van verwerking.
 2. Wij streven ernaar vrienden en andere gebruikers van de webshop te bewegen om een vertrouwd en veilig kanaal te gebruiken voor het uitwisselen van informatie.
 3. Met derden, waar gegevens mee worden uitgewisseld, waarborgen wij dat tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens is gegarandeerd. Claire zal geen persoonsgegevens verwerken buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
 4. Voor meer informatie over ons AVG-beleid verwijzen wij je naar de Privacyverklaring op onze website.

ARTIKEL 5 WAT ZIJN DE KOSTEN?

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst ben je een vergoeding aan ons verschuldigd, die per dienst in de webshop is aangegeven dan wel is overeengekomen in de overeenkomst. Er zijn geen additionele kosten verschuldigd, tenzij deze met jou worden overeengekomen. Alle modellen op de webshop zijn enkel in de Nederlandse taal opgesteld en voor een vertaling van het model in een andere taal worden additionele kosten in rekening gebracht.
 2. Het Claire abonnement houdt in dat je voor de duur van 12 maanden maandelijks na ingangsdatum van de overeenkomst een vaste vergoeding van EUR 49,00 per maand exclusief btw betaalt aan ons, waarmee je maandelijks maximaal twee modellen mag downloaden op de webshop. Onder het Claire abonnement vallen geen andere diensten die Claire aanbiedt. Indien je een VRF-jaarkaarthouder bent bij Van Riel & Feyli Advocaten B.V., betaal je voor het Claire abonnement een maandelijkse vergoeding van EUR 39,00 per maand exclusief btw.
 3. Wanneer jij het Claire abonnement afsluit kun je binnen veertien (14) dagen na datum ondertekening overeenkomst om welke reden dan ook of zonder reden van gedachten veranderen en het Claire abonnement opzeggen. Deze opzegging dient te geschieden per e-mail aan claire@clairecontractcheck.com en op jou rust de bewijslast om aan te tonen dat de opzegging ons correct en tijdig heeft bereikt. Deze zogenoemde afkoelingsperiode geldt niet voor de andere diensten. Jij hebt dan voor andere diensten niet de mogelijkheid om binnen 14 dagen op te zeggen en het geld terug te vragen. Indien tussen de afsluitdatum van het Claire abonnement en de 14 dagen afkoelingstermijn door jou modellen zijn gedownload, zal de op de webshop vermeldde vergoeding voor het desbetreffende model in rekening worden gebracht bij jou.
 4. Het Claire abonnement kan tussentijds door jou worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Deze opzegging dient te geschieden per e-mail aan claire@clairecontractcheck.com en op jou rust de bewijslast om aan te tonen dat de opzegging ons correct en tijdig heeft bereikt.
 5. De vergoedingen alsmede alle prijzen op de webshop worden jaarlijks door ons geïndexeerd.
 6. Wij behouden ons het recht voor om ons moverende redenen eenzijdig de vergoedingen en alle andere prijzen op de webshop aan te passen.

ARTIKEL 6 INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. De webshop, evenals de daarop gepubliceerde teksten, modellen, afbeeldingen, foto’s, geluiden en video-oproepen, zijn het exclusieve eigendom van ons dan wel van een vriend van Claire in geval het gaat om afbeeldingen, foto’s, merken en logo’s van een vriend op de vriendenpagina.
 2. Zowel de merken ‘Claire’, ‘Claire abonnement’ en ‘VRF Advocaten’, als de daarbij behorende teksten, modellen, afbeeldingen, foto’s, audio- en video componenten, zijn het exclusieve eigendom van Claire en/of Van Riel & Feyli Advocaten B.V..
 3. Voor zover het de vriendenpagina betreft en het modellen, afbeeldingen, foto’s en logo’s betreffen van een vriend van Claire is het eigendom daarvan van die vriend van Claire. Claire krijgt van de vriend toestemming om het logo, de modellen, het merk en de afbeelding van de vriend te gebruiken op de vriendenpagina, zonder daarvoor een vergoeding aan de vriend verschuldigd te zijn.
 4. Iedere weergave, reproductie en/of gehele of gedeeltelijke exploitatie van de op de webshop aangeboden diensten en de hiervoor genoemde merken is ten striktste verboden en levert mogelijk ook een strafbaar feit op in de zin van artikel 30b en verder van de Auteurswet of van artikel 337 van het Wetboek van Strafrecht.
 5. Je mag geen documenten dan wel informatie openbaar maken of anderszins aan derden ter beschikking stellen indien dit gebruik niet uit de overeenkomst voortvloeit. Tot die documenten worden in ieder geval gerekend; offertes, facturen, modellen, de inhoud van adviezen, opinies of andere (al dan niet schriftelijke) uitingen, processtukken, overeenkomsten, brieven en andere werken, zowel online alsmede offline, die door Claire zijn opgesteld. Claire heeft alle rechten van intellectueel eigendom voor op de genoemde documenten.
 6. Het is jou zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door ons niet toegestaan door of namens ons geproduceerde modellen, al dan niet met inschakeling van derden, nieuws, artikelen, columns en/of andere informatie van ons, zowel online alsmede offline, te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren, alsmede is het jou niet toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, zowel online of offline, ons te citeren.
 7. Bij overtreding van een verplichting als genoemd in artikel 6 van de algemene voorwaarden, ben jij aan ons een direct opeisbare boete van € 25.000,00 voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt verschuldigd, onverminderd ons recht om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd alle overige rechten van ons.

ARTIKEL 7 WAT TE DOEN BIJ EEN KLACHT OF GESCHIL?

 1. Uiteraard streven wij ernaar jou zo goed mogelijk te bedienen en de gemaakte afspraken uit de overeenkomst na te komen. Mocht jij onverhoopt klachten hebben over uitvoering van de overeenkomst dan wel de geleverde dienst of de factuur waarop de vergoeding staat, dan gelden de navolgende regels.
 2. Een klacht dient door jou gemotiveerd aan ons kenbaar te worden gemaakt. Klachten dienen door jou binnen 14 dagen na de verzenddatum van het model waarop de klacht betrekking heeft, aan ons te worden gemeld door een e-mail te sturen aan claire@clairecontractcheck.com. Na het verstrijken van deze termijn wordt geacht de verleende dienst en/of de facturen door jou te zijn geaccepteerd.
 3. Een klacht met betrekking tot factuur dient, op straffe van nietigheid, binnen 14 dagen na factuurdatum kenbaar te worden gemaakt
 4. Jouw betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat jij een klacht hebt ingediend.
 5. Wij handelen de klacht af binnen een maand na ontvangst van de klacht of doen met opgave van redenen mededeling aan jou over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 6. Wij stellen jou op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 7. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

ARTIKEL 8 WAARVOOR ZIJN WIJ WEL EN NIET AANSPRAKELIJK?

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door het gebruik van een dienst, de webshop, vriendenpagina door jou.
 2. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijk voor bewerkingen, aanpassingen dan wel anderszins het be- of verwerken van modellen op de webshop.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Jij vrijwaart ons tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of die verband houden met de door ons ten behoeve van jou verleende diensten.
 5. Geen van partijen is ten opzichte van de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden en/of beschadigd ontvangen berichten in het dataverkeer.
 6. Iedere aansprakelijkheid van ons voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering.
 7. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van ons strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van ons.
 8. Indien onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke redenen dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid van ons voor alle schade die mocht zijn ontstaan, gevolgschade hieronder begrepen, uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van maximaal € 450,00.
 9. Alle aanspraken van jou vervallen zes maanden na het moment waarop jij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze aanspraken of andere rechten of bevoegdheden.
 10. Hyperlinks op de webshop naar websites van derde(n) (vrienden van Claire) worden alleen opgenomen om jou van dienst te zijn. Door deze hyperlinks te gebruiken wordt webshop zelf verlaten. Wij hebben geen enkele controle-activiteit uitgevoerd ten aanzien van de websites die aan de webshop gelinkt zijn en controleren niet hoe deze worden beheerd, wat de inhoud is en wat de beschikbaarheid voor het gebruik is, noch zijn wij daar verantwoordelijk voor. Wij garanderen en verklaren dus niets met betrekking tot deze websites, of wel tot het materiaal dat van die websites gehaald kan worden, of voor ongeacht welk resultaat dat door het gebruik ervan verkregen kan worden. Mocht jij besluiten je toegang tot de websites van derden al dan niet via webshop of www.vrfadvocaten.nl te verschaffen, dan doe jij dat uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid en iedere aansprakelijkheid van ons hoe ook genaamd en op welke grondslag dan ook wordt van de hand gewezen.
 11. Toegang tot webshop is voor alle gebruikers die toegang hebben tot internet gratis. Claire spant zich in om de toegang 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te stellen, maar geeft jou hieromtrent geen garanties.
 12. Claire neemt niet de verantwoordelijkheid voor bereikbaarheid of onbereikbaarheid van de webshop. Claire heeft het recht onderhoudswerkzaamheden aan de webshop te verrichten, hetgeen betekent dat de webshop tijdelijk onbereikbaar kan zijn en Claire geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt als gevolg daarvan.
 13. Bewerkingen en wijzigingen van dan wel verplaatsingen van onderdelen in de modellen door jou, komen geheel voor jouw eigen rekening en risico. Claire aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hoe ook genaamd en op welke grondslag dan ook.

ARTIKEL 9 GEHEIMHOUDING, INZAGERECHT EN DATALEK

 1. Wij nemen geheimhouding in acht van alle informatie van vertrouwelijke aard die jij bij het sluiten van een overeenkomst met ons ter beschikking hebt gesteld en de door de verwerking van die informatie verkregen resultaten. De geheimhouding geldt niet in de situatie dat wij een meldingsplicht zouden hebben voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Wet op het financieel toezicht en andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving op basis waarvan wij gehouden zijn informatie te verstrekken.
 2. Het is jou niet toegestaan via de webshop verkregen informatie voor een ander doel aan te wenden dan waarvoor die werd verkregen.
 3. In overeenstemming met de AVG heb jij recht op inzage, correctie en/of verwijdering van jou persoonsgegevens. Het inzagerecht kan worden ingeroepen door een verzoek daartoe per e-mail te richten aan Claire via claire@clairecontractcheck.com
 4. Indien sprake is van een datalek in de zin van de AVG spreken partijen met elkaar af dat wij onverwijld, binnen 24 uur na ontdekking, de datalek aan jou melden.
 5. Alvorens de melding wordt gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens mogen wij als de verwerkingsverantwoordelijke, na het ontdekken van een mogelijk datalek, enige tijd nemen voor nader onderzoek teneinde een onnodige melding te voorkomen. De termijn voor het melden begint te lopen op het moment dat de verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker op de hoogte raakt van een incident dat mogelijk onder de meldplicht datalekken valt. Partijen dragen ervoor zorg dat zonder onnodige vertraging, en niet later dan 72 uur na de ontdekking, een melding wordt gedaan aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij op dat moment inmiddels uit onderzoek is gebleken dat het incident niet onder de meldplicht datalekken valt.
 6. Indien melding wordt gedaan van de datalek, melden wij aan jou het volgende:
 1. de aard van de inbreuk,
 2. instanties waar jij meer informatie over de inbreuk kan krijgen (contactgegevens) en
 3. de maatregelen die zijn aanbevolen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.

ANDERE VOORWAARDEN

 1. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van jou wordt uitdrukkelijk door ons van de hand gewezen.
 2. De bepalingen van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht blijven, blijven nadien van kracht en blijven partijen binden.
 3. Indien de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden nietige bepalingen bevatten, leidt dat niet tot nietigheid van de overige bepalingen in de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden. De nietige bepaling wordt vervangen door een rechtsgeldige bepaling, die zoveel mogelijk overeenkomt met de bedoelingen van partijen ten aanzien van de nietige bepaling.
 4. Op deze algemene voorwaarden, overeenkomst en alle claims, rechtszaken en geschillen die daaruit kunnen voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing, ongeacht het land van herkomst van of het land van waaruit jij toegang hebt tot de webshop. Eventuele geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant locatie Breda.
 5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe en lopende overeenkomsten. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden staat in onze webshop (www.clairecontractcheck.com).
 6. Indien je een e-ticket koopt voor deelname aan een webinar geef je met het aangaan van de koop toestemming dat wij jouw gegevens delen met de organisatoren van het webinar, te weten de Academie voor de rechtspraktijk, Bureau Cicero en VRF Advocaten.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details