Algemene voorwaarden VRF Advocaten

Algemene voorwaarden VRF Advocaten

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. kantoor: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Riel & Feyli Advocaten B.V., handelend onder de naam VRF Advocaten;
b. cliënt: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die met het kantoor een overeenkomst heeft.
c. partijen: het kantoor en de cliënt gezamenlijk.
d. overeenkomst: de overeenkomst van opdracht waarbij de cliënt aan het kantoor de opdracht geeft om bepaalde (juridische) werkzaamheden te verrichten en het kantoor deze opdracht aanvaardt.
e. dossier: schriftelijke bescheiden en digitale bestanden die nodig zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.
f. honorarium: de kosten die het kantoor in rekening brengt voor de uitvoering van de overeenkomst.
g. verschotten: te specificeren kosten die het kantoor moet maken ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst waaronder, doch niet uitsluitend kosten ter zake griffierecht(en), gereden kilometers, taxaties, inschakeling van (gerechts)deurwaarders, vertalingen, ingeschakelde derden, alsmede elke vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten waaronder, doch niet uitsluitend, kosten voor aangetekende verzendingen.
h. derdengelden: de gelden die de stichting ten behoeve van de cliënt onder zich heeft.
i. stichting: Stichting Beheer Derdengelden Van Riel & Feyli Advocaten als bedoeld in paragraaf 6.5.2. van de Verordening op de
advocatuur.
j. klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens het kantoor of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, de kwaliteit van de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie.
k. klager: degene die een klacht kenbaar maakt.
l. klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht, zijnde in beginsel niet de advocaat die uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst aangegaan tussen partijen voor zover door partijen
daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken.
2. De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Nederlandse Orde van Advocaten opgelegde (gedrags)regels bij de
uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Artikel 3 Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door het kantoor van de door de cliënt verstrekte opdracht, welke aanvaarding geschiedt door ondertekening van de overeenkomst door de advocaat namens het kantoor of door bevestiging van de aanvaarding per brief, fax of e-mail door de advocaat namens het kantoor aan de cliënt.
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht
voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
3. De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf het moment van de totstandkoming van de
overeenkomst.
4. Het kantoor laat de overeenkomst uitvoeren door de bij haar in dienst zijnde advocaten. De werking van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Indien het naar het oordeel van het kantoor in het belang is van een goede nakoming van de overeenkomst heeft het kantoor het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5. De uitvoering van de overeenkomst door het kantoor geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.
6. De overeenkomst houdt voor het kantoor een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in.
7. Indien het kantoor de overeenkomst (gedeeltelijk) in een andere taal dan de Nederlandse taal dient uit te voeren, kan het kantoor een (beëdigd) vertaler inschakelen teneinde schriftelijke bescheiden in een vreemde taal te vertalen. De kosten hiervan komen voor rekening en risico van de cliënt.
8. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan het kantoor aangeeft of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan het kantoor worden verstrekt.
9. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet (tijdig) aan het kantoor zijn verstrekt, heeft het kantoor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende kosten aan de cliënt in rekening te brengen.
10. Onverminderd het overige in de wet bepaalde kan het kantoor de overeenkomst te allen tijde door opzegging doen eindigen, mits dat gebeurt met inachtneming van een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn.
11. In het geval communicatie tussen de cliënt en het kantoor plaatsvindt met behulp van e-mail en andere vormen van dataverkeer, zullen partijen zorgdragen voor gebruik van virusprotectie. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd, tenzij de cliënt en het kantoor daarover uitdrukkelijk andere afspraken hebben gemaakt.

Artikel 4 Dossier

1. De cliënt is te allen tijde gerechtigd om op vooraf schriftelijk verzoek het dossier kosteloos in te zien op het kantooradres van het kantoor.
2. Afgifte van een (gedeelte van een) dossier geschiedt uitsluitend aan de cliënt of diens rechtverkrijgende in persoon, tegen afgifte van een gespecificeerde en door de betrokkene ondertekende verklaring van overname en slechts dan nadat de identiteit van degene die afgifte verlangt, is vastgesteld aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. De betrokkene is voor afgifte een
vergoeding verschuldigd voor kopieer- en administratiekosten ten bedrage van € 0,10 per pagina.
3. Afgifte kan uitsluitend plaatsvinden na het beëindigen van de overeenkomst.
4. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is beroepsmatig gebruik van de gegevens van de cliënt zonder melding
toegestaan. De cliëntgegevens worden in de administratie van het kantoor opgeslagen en zorgvuldig beheerd. Deze gegevens
worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en ter controle op eventueel tegenstrijdige belangen. Ook zal in
het kader van externe toetsing door de Nederlandse Orde van Advocaten een aantal, slechts formele, onder strikte geheimhouding, gegevens van de cliënt bekeken kunnen worden.
5. Het kantoor zal het dossier gedurende tenminste zeven jaren na beëindiging van de overeenkomst c.q. sluiting van het dossier
(digitaal) bewaren.
6. Na het verstrijken van de bewaartermijn is het kantoor gerechtigd om het dossier te vernietigen.
7. Op verzoek van de cliënt kan binnen de bewaartermijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden
gelicht uit het archief.

Artikel 5 Kosten

1. Voor de uitvoering van de overeenkomst is de cliënt het honorarium (vast, uurtarief of VRF-jaarkaart), vermeerderd met eventuele verschotten, waaronder een eventuele kilometervergoeding à € 1,00 per voor de uitvoering van de overeenkomst gereden kilometer, en omzetbelasting, verschuldigd. Er worden geen algemene kantoorkosten in rekening gebracht. Voor reistijd ter zake de uitvoering van de overeenkomst is de cliënt geen honorarium verschuldigd, tenzij partijen anders overeenkomen.
2. Indien met de cliënt wordt overeengekomen dat werkzaamheden worden verrichten op basis van uurtarief, behoudt het kantoor zich het recht voor om jaarlijks dat uurtarief te verhogen.
3. Onder het bereik van de VRF-jaarkaart vallen alle voorkomende (korte) advieswerkzaamheden die het kantoor verricht ten behoeve van de cliënt op de specialistische gebieden van het kantoor, te weten in zijn algemeenheid ‘onderneming en arbeid’ en overige (eenmalige) werkzaamheden zoals door het kantoor aangeboden. Niet onder de VRF-jaarkaart vallen de navolgende
werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen tussen partijen:
a. het voeren van procedures waaronder, doch niet uitsluitend, kan worden verstaan het maken van bezwaar,
het instellen van (hoger) beroep, het indienen van een klacht en/of het aanhangig maken van enig geschil;
b. het verrichten van onderzoeken waaronder, doch niet uitsluitend, kan worden verstaan het verrichten van
een due dilligence onderzoek;
c. het geven van (al dan niet bindende) uitspraken / adviezen als deskundige;
d. het geven van cursussen, lezingen en workshops;
e. het opstellen van overeenkomsten;
f. het inschakelen van derden en de kosten die deze derden in rekening brengen voor het verrichten van hun
werkzaamheden.
4. Het kantoor bepaalt of een opdracht tot het specialistische gebied behoort, zoals in het vorige lid bedoeld. Het kantoor kan voorts bepalen dat een opdracht niet onder het bereik van de VRF-jaarkaart valt.
5. Een VRF-jaarkaart is telkens opzegbaar tegen het einde van de kalendermaand, zonder inachtneming van een opzegtermijn.
6. Het verschuldigde honorarium wordt bij de aanvaarding van de opdracht per brief, fax of e-mail bevestigd door het kantoor aan de cliënt.
7. Het kantoor is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot op het honorarium te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de advocaat namens het kantoor en de cliënt worden vastgesteld.

Artikel 6 Betaling

1. Het honorarium wordt maandelijks in rekening gebracht waartoe het kantoor een factuur aan de cliënt verstuurt, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Ingeval van de VRF-jaarkaart wordt vooraf per maand gedeclareerd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Het kantoor kan met de cliënt afspreken dat de betaling van de VRF-jaarkaart ineens voor een langere periode dan maandelijks wordt gedeclareerd, al dan niet tegen gunstigere voorwaarden dan maandelijkse betaling.
2. Indien partijen een vast honorarium (ook wel aangeduid als ‘fixed fee’) overeenkomen, is cliënt in beginsel verplicht deze vooraf aan de uitvoering van de opdracht aan kantoor te voldoen. De werkzaamheden worden aangevangen door het kantoor na betaling van de fixed fee, door bijschrijving op het aangegeven IBAN van het kantoor. Onder het bereik van de fixed fee vallen uitsluitend de werkzaamheden waarvoor de fixed fee is bepaald en zoals door kantoor medegedeeld. Overige gewerkte uren worden op basis van het standaard uurtarief van het kantoor in rekening gebracht. Partijen kunnen in onderlinge overeenstemming afwijken van dit artikel.
3. Een factuur wordt per e-mail aan de cliënt verstuurd, tenzij de cliënt schriftelijk heeft aangegeven de factuur per brief of fax te willen ontvangen.
4. Verschotten worden gedeclareerd op het moment dat het kantoor deze kosten heeft moeten maken c.q. deze kosten aan het
kantoor zijn gedeclareerd, waartoe het kantoor een factuur aan de cliënt verstuurt. Het kantoor zal de verschotten die een bedrag
van € 100,00 te boven gaan nimmer voldoen, maar betaling van deze verschotten afhankelijk stellen van de betaling door de cliënt (‘pay when paid’). De cliënt wordt voortijdig hierop gewezen door het kantoor. De gevolgen van te late betaling van de verschotten komen geheel voor rekening en risico van de cliënt. Het kantoor aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
5. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie.
6. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de cliënten hoofdelijk verbonden voor de betaling van de volledige declaratie.
7. Het kantoor is gerechtigd om vorderingen tussen haar en de cliënt over en weer met elkaar te verrekenen.
8. Betaling van facturen door de cliënt dient, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, binnen veertien kalenderdagen na
factuurdatum te geschieden.
9. Betaling dient plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de factuur vermelde IBAN ten name van ‘Van Riel & Feyli Advocaten’ onder vermelding van het factuurnummer.
10. Na verstrijking van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de cliënt over het opeisbare bedrag de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119(a) van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek vermeerderd met een percentage van anderhalf procent over het opeisbare bedrag verschuldigd, zonder eerdere aanzegging.
11. Ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en dan op de hoofdsom.
12. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van de cliënt zijn de verplichtingen van de cliënt
onmiddellijk en volledig opeisbaar.
13. Indien de cliënt in verzuim is een of meer van zijn verplichtingen jegens het kantoor na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, te weten in ieder geval, doch niet uitsluitend, kosten ter zake de door het kantoor zelf verrichte (incasso)werkzaamheden, waaronder het versturen van aanmaningen, het (telefonisch) sommeren tot betaling en het eventueel treffen van een betalingsregeling, voor rekening van de cliënt, welke kosten minimaal vijftien procent van de vordering, met een minimum van € 750,00, bedragen.
14. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling, heeft het kantoor naast de mogelijkheid van het treffen van invorderingsmaatregelen, het recht de uitvoering van de overeenkomst (gedeeltelijk) te staken totdat de betaling alsnog is ontvangen. Het kantoor is slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat zij de cliënt daarvan tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. Het kantoor heeft het recht ook de dossiers met betrekking tot overeenkomsten waarop de onbetaalde factuur geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 7 Derdengelden

1. Derdengelden worden gestort op het IBAN van de stichting.
2. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van het IBAN van de stichting wordt over gestorte derdengelden geen rente vergoed.
3. Derdengelden worden in beginsel uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst onder verrekening met eventueel door cliënt aan het kantoor verschuldigde bedragen, overgemaakt op een door cliënt te geven IBAN. Contante betaling van ontvangen derdengelden is niet mogelijk.
4. Indien de cliënt of een derde per abuis of ten onrechte gelden op het IBAN van de stichting in plaats van op het IBAN van het kantoor voldoet, zijn het kantoor en de stichting gerechtigd dit zonder (voorafgaande) toestemming van de cliënt te corrigeren.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

Het is de cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het kantoor niet toegestaan door of namens het kantoor geproduceerde adviezen, reglementen, overeenkomsten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 25.000,00 voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van het kantoor om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd alle overige rechten van het kantoor.

Artikel 9 Klachten- en geschillenregeling

1. Het kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Door het aangaan van een overeenkomst met het kantoor
aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van de Geschillenregeling Advocatuur, alsmede het door de Geschillenregeling Advocatuur gehanteerde reglement.
2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst, een vordering tot vergoeding van schade die, beoordeeld naar het moment van indiening, het bedrag van € 10.000,00 (inclusief btw) niet te boven gaat en de hoogte en/of de incasso van een of meer door het kantoor aan de cliënt verzonden declaraties, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.
3. Een klacht dient gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan het kantoor ter attentie van de klachtenfunctionaris, zulks binnen drie maanden na het moment waarop de klager kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
4. De klacht wordt door de klachtenfunctionaris in behandeling genomen en stelt degene over wie is geklaagd in kennis van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
5. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de klager tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de
klachtenfunctionaris.
6. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen een maand na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen
mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
7. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht. Indien de klacht na behandeling niet of niet naar tevredenheid is opgelost, kan de klager zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.
8. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
9. Een klacht met betrekking tot een declaratie dient, op straffe van nietigheid, binnen veertien dagen na factuurdatum kenbaar te worden gemaakt. Het kantoor kan de door de cliënt onbetaalde facturen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
10. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant is tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Het kantoor is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voor de cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van het kantoor over te gaan.
3. Het kantoor is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart het kantoor tegen
vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door het kantoor ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.
5. Het kantoor is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
6. Geen van partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden en/of beschadigd ontvangen berichten in het dataverkeer.
7. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming
en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het kantoor of daaraan verbonden advocaten te dier zake uitgekeerde of uit te keren
bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering.
8. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van het kantoor strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van het kantoor.
9. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het kantoor om welke redenen dan ook niet tot
uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor voor alle schade die mocht zijn ontstaan, gevolgschade hieronder
begrepen, uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan
door de cliënt aan het kantoor is betaald, met een maximum van € 5.000,00.
10. Alle aanspraken van cliënt vervallen twaalf maanden na het moment waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze aanspraken of andere rechten of bevoegdheden.

Artikel 11 Overige bepalingen

1. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk door het kantoor van de hand gewezen.
2. De bepalingen van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.
3. Indien de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden nietige bepalingen bevatten, leidt dat niet tot nietigheid van de overige bepalingen in de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden. De nietige bepaling zal worden vervangen door een
rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de bedoelingen van partijen ten aanzien van de nietige bepaling.
4. Op de rechtsverhouding tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
5. Het kantoor is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde algemene
voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe en lopende overeenkomsten. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden
is kenbaar via www.vrfadvocaten.nl en is in te zien op het bezoekadres van het kantoor.