Algemene voorwaarden vrf advocaten

Algemene voorwaarden VRF Advocaten

Artikel 1 Gebruikte begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. ‘We’ of ‘wij’ en ‘ons’ of ‘onze’: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Riel & Feyli Advocaten B.V., handelend onder de naam VRF Advocaten.
 3. ‘Ik’, ‘je’, ‘jij’, ‘jou’ of ‘jouw’: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die met ons een overeenkomst heeft.
 4. partijen: jij en wij gezamenlijk.
 5. overeenkomst: de overeenkomst van opdracht waarbij jij bij ons één of meerdere modellen bestelt en wij deze aan je leveren.
 6. vergoeding: de kosten die wij in rekening brengen voor de uitvoering van de overeenkomst.
 7. klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens jou met betrekking tot ons of de onder onze verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, de kwaliteit van de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie.
 8. klager: de persoon die een klacht kenbaar maakt.
 9. klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht, bij voorkeur niet de advocaat die de overeenkomst uitvoert.
 10. deken: de deken van de Raad van de Orde van het arrondissement Zeeland-West-Brabant.
 11. AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Artikel 2 Waarop van toepassing?

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst aangegaan tussen partijen voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken. Ook op eventuele diensten verleent door ons, niet op grond of buiten het kader van de overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Jij bent ervan op de hoogte dat wij de door de Nederlandse Orde van Advocaten opgelegde (gedrags)regels bij de uitoefening van onze praktijk moeten respecteren. Jij aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

 

Artikel 3 Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer je een bestelling plaatst en wij deze aan je leveren.
 2. De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.
 3. De uitvoering van de overeenkomst door ons geschiedt uitsluitend ten behoeve van jou.
 4. In het geval communicatie tussen jou en ons plaatsvindt met behulp van e-mail en andere vormen van dataverkeer, dragen partijen zorg voor gebruik van virusprotectie. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschieden niet encrypted, tenzij partijen daarover uitdrukkelijk andere afspraken hebben gemaakt.

 

Artikel 4 Bescherming van gegevens

 1. Rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen inbreuk op beveiliging, vertrouwelijkheid of integriteit en andere ongeautoriseerde of onwettige vormen van verwerking.
 2. Wij streven ernaar onze relaties te bewegen om een vertrouwd en veilig kanaal te gebruiken voor het uitwisselen van informatie.
 3. Met derden, waar gegevens mee worden uitgewisseld, waarborgen wij dat tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens is gegarandeerd. VRF Advocaten zal geen persoonsgegevens verwerken buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
 4. Voor meer informatie over ons AVG-beleid verwijzen wij je naar de Privacyverklaring op onze website.

 

Artikel 5 Wat zijn de kosten?

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst ben je een vergoeding aan ons verschuldigd, die per product in de webshop is aangegeven. Er zijn geen additionele kosten verschuldigd, tenzij deze met jou worden overeengekomen.

 

Artikel 6 Intellectueel eigendom

 1. Het is jou zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door ons niet toegestaan door of namens ons geproduceerde modellen, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren, dit op straffe van een direct opeisbare boete van € 25.000,00 voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd ons recht om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd alle overige rechten van ons.

 

Artikel 7 Wat te doen bij een klacht of geschil?

 1. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Door het aangaan van een overeenkomst met ons aanvaard jij de toepasselijkheid van de Geschillenregeling Advocatuur, dan wel het door de Geschillenregeling Advocatuur gehanteerde reglement.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst, een vordering tot vergoeding van schade die, beoordeelt naar het moment van indiening, het bedrag van € 10.000,00 (inclusief btw) niet te boven gaat en de hoogte en/of de incasso van een of meer door ons aan jou verzonden declaraties, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.
 3. Een klacht dient gemotiveerd aan ons kenbaar te worden gemaakt ter attentie van de klachtenfunctionaris, binnen drie maanden na het moment waarop jij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot jouw klacht aanleiding heeft gegeven.
 4. De klacht wordt door de klachtenfunctionaris in behandeling genomen en stelt degene over wie is geklaagd in kennis van de klacht en stelt jou en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 5. Degene over wie is geklaagd probeert samen met jou tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 6. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen een maand na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan jou over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 7. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht. Indien de klacht na behandeling niet of niet naar tevredenheid is opgelost, kan de klager zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.
 8. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
 9. Een klacht met betrekking tot een declaratie dient, op straffe van nietigheid, binnen 14 dagen na factuurdatum kenbaar te worden gemaakt. Wij kunnen de door jou onbetaalde facturen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 10. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant en/of de Deken is tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

 

Artikel 8 Waarvoor zijn wij wel en niet aansprakelijk?

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door het gebruik van een model door jou.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Jij vrijwaart ons tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of die verband houden met de door ons ten behoeve van jou verrichte werkzaamheden.
 4. Geen van partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden en/of beschadigd ontvangen berichten in het dataverkeer.
 5. Iedere aansprakelijkheid van ons voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering.
 6. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van ons strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van ons.
 7. Indien onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke redenen dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid van ons voor alle schade die mocht zijn ontstaan, gevolgschade hieronder begrepen, uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door jou aan ons is betaald, met een maximum van € 5.000,00.
 8. Alle aanspraken van jou vervallen 12 maanden na het moment waarop jij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze aanspraken of andere rechten of bevoegdheden.

 

Artikel 9 Andere voorwaarden

 1. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van jou wordt uitdrukkelijk door ons van de hand gewezen.
 2. De bepalingen van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.
 3. Indien de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden nietige bepalingen bevatten, leidt dat niet tot nietigheid van de overige bepalingen in de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden. De nietige bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling, die zoveel mogelijk overeenkomt met de bedoelingen van partijen ten aanzien van de nietige bepaling.
 4. Op de rechtsverhouding tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe en lopende overeenkomsten. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden staat op onze website www.clairecontractcheck.nl en is in te zien op ons bezoekadres.