Privacy Statement VRF Advocaten

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en onze cliënten. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en garanderen een zorgvuldige en discrete omgang. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Riel & Feyli Advocaten B.V., handelend onder de naam VRF Advocaten verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

  • voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en functie contactpersonen;
  • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op onze website, in correspondentie en telefonisch;
  • locatiegegevens;
  • gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

VRF Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

   • uitvoering van de opdrachtovereenkomst met u;
   • wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben om aan onze administratieverplichting te voldoen;
   • informatie verstrekken over onze diensten en antwoorden geven op uw vragen.

 

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn.

Hoe lang we gegevens bewaren

VRF Advocaten zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar ingeval van administratieve verplichtingen en voor het overige gedurende de looptijd van de opdrachtovereenkomst.

Delen met anderen

VRF Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VRF Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze worden geregistreerd en gebruik voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. VRF Advocaten maakt gebruik van Google Analytics. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vrfadvocaten.nl of Postbus 46, 5060 AA Oisterwijk. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. VRF advocaten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

VRF Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@vrfadvocaten.nl. VRF Advocaten heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

    • beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
    • zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens;
    • de beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.

 

Afsluiting

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken. VRF Advocaten heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms met u persoonsgegevens omgaan en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

VRF Advocaten behoudt zich het recht voor de privacy verklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Altijd de meest recente versie van de privacy verklaring is van toepassing.